Подання

Надсилання доповідей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для конференції Наукові конференції України?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати доповіді на конференцію та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Вимоги до оформлення матеріалів (тез та статей, презентацій):

Матеріали надсилаються в електронному вигляді у текстовому редакторі Microsoft Word (.doc). Назва файлу повинна відповідати ПІБ автора(ів) (Лобузін І. В.).

Обсяг статей не менше шести сторінок, тез – до трьох сторінок формату А 4, поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см., шрифт Times New Roman 14, інтервал – 1,5. Нумерувати сторінки не потрібно. Ілюстрації, малюнки, діаграми мають бути розміщені безпосередньо в тексті та дублюватися у форматі TIFF 300 dpi.

Список використаних джерел оформляється в алфавітному порядку, мовою оригіналу, відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису.

Послідовність розміщення тексту на сторінці: УДК; назва статті / тез (великими літерами, жирним шрифтом, кегль 14); ПІБ автора (вказати повністю); науковий ступінь; посада, повна назва закладу (місце роботи); країна, місто; e-mail; ORCID; резюме (українською мовою); ключові слова; текст статті / тез (вступ, основна частина, висновки), список використаних джерел ; резюме та ключові слова російською та англійською мовами.

Презентації повинні бути виконані у форматі (.ppt).

Статті та тези, що за змістом та оформленням не відповідають зазнеченим вимогам прийматися не будуть.

Приклад:


 

УДК 025:004+930.25:004

 

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ЦИФРОВИХ РЕСУРСІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

Лобузін Іван Володимирович

науковий співробітник,
Національна бібліотека України 
імені В. І. Вернадського, 
Україна, м. Київ 
e-mail: loboozin@nbuv.gov.ua
ORCID:

 

Анотація. Проаналізовано основні ланки життєвого циклу формування цифрових ресурсів. Запропоновано основні підсистеми (модулі) цифрового комплексу наукової бібліотеки. Розглянуто ланки та процеси кожного технологічного циклу формування цифрового фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Ключові слова: цифровий комплекс наукової бібліотеки, життєвий цикл цифрових ресурсів, страховий фонд цифрових копій, цифрова бібліотека.

 

Далі текст

 

Список використаної літератури

1. Лобузін І. В. Створення бази даних цифрового фонду бібліотеки: основні проблеми та технологічні рішення / І. В. Лобузін // Науково-технічна інформація (НТІ). – 2013. – № 1. – С. 67–62.

2. Harvey R. Digital Curation : a How-To-Do-It Manual / R. Harvey. – New York ; London : Neal-Schuman Publishers, Inc., 2010. – 17 p. – (How-to-do-it manuals ; № 170).

 

Аннотация. Проанализированы основные звенья жизненного цикла формирования цифровых ресурсов. Предложены основные подсистемы (модули) цифрового комплекса научной библиотеки. Рассмотрены звенья и процессы каждого технологического цикла формирования цифрового фонда Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского.

Ключевые слова: цифровой комплекс научной библиотеки, жизненный цикл цифровых ресурсов, страховой фонд цифровых копий, цифровая библиотека.

 

Summary. The main elements of the life cycle of the formation of digital resources are analyzed. Major subsystems (modules) of the scientific library digital setm of are proposed. The units and processes of each technological cycle of the generation digital collection of The Vernadsky National Library of Ukraine are considered.

Key words: digital complex scientific library, life cycle of digital resources, insurance fund of digital copies, digital library.

 


Матеріали, оформлені відповідно до приведених вимог просимо надсилати на адресуlibrary@nulau.edu.ua до 20 травня 2016 р. з позначкою «Конференція».

 

За достовірність надісланих матеріалів відповідальність несуть автори.

Оргкомітет залишає за собою право на рецензування та відбір матеріалів. Статті та тези, що за змістом та оформленням не відповідають зазначеним вимогам, до публікації не приймаються.

Про прийняття матеріалів авторам буде повідомлено на вказану адресу електронної пошти.